Thi sát hạch lý thuyết lái xe online

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Trung Tâm giới thiệu trang trắc nghiệm luật giao thông mới nhất với 60 đề thi cho bằng B2, gồm 600 câu hỏi.

Đề ôn luyện không nhất thiết trùng với đề thi thực tế.

Hãy chọn một trong 60 đề để bắt đầu thi. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng.

Làm đúng 32/35 câu trở lên thì Đạt.

Mỗi đề thi có 1 câu hỏi điểm liệt, nếu làm sai câu điểm liệt, bài thi Không đạt.

Thời gian làm bài 22 phút.

Đề 1  Thi Thử Đề 2 Thi Thử Đề 3 Thi Thử Đề 4 Thi Thử Đề 5 Thi Thử Đề 6  Thi Thử
Đề 7  Thi Thử Đề 8 Thi Thử Đề 9 Thi Thử Đề 10 Thi Thử Đề 11 Thi Thử Đề 12  Thi Thử
Đề 13 Thi Thử Đề 14 Thi Thử Đề 15 Thi Thử Đề 16 Thi Thử Đề 17 Thi Thử Đề 18  Thi Thử
Đề 19 Thi Thử Đề 20 Thi Thử Đề 21 Thi Thử Đề 22 Thi Thử Đề 23 Thi Thử Đề 24  Thi Thử
Đề 25 Thi Thử Đề 26 Thi Thử Đề 27 Thi Thử Đề 28 Thi Thử Đề 29 Thi Thử Đề 30  Thi Thử
Đề 31 Thi Thử Đề 32 Thi Thử Đề 33 Thi Thử Đề 34 Thi Thử Đề 35 Thi Thử Đề 36  Thi Thử
Đề 37 Thi Thử Đề 38 Thi Thử Đề 39 Thi Thử Đề 40 Thi Thử Đề 41 Thi Thử Đề 42  Thi Thử
Đề 43 Thi Thử Đề 44 Thi Thử Đề 45 Thi Thử Đề 46 Thi Thử Đề 47 Thi Thử Đề 48  Thi Thử
Đề 49 Thi Thử Đề 50 Thi Thử Đề 51 Thi Thử Đề 52 Thi Thử Đề 53 Thi Thử Đề 54  Thi Thử
Đề 55 Thi Thử Đề 56 Thi Thử Đề 57 Thi Thử Đề 58 Thi Thử Đề 59 Thi Thử Đề 60  Thi Thử